Wczytywanie strony

x Ta strona wykorzystuje pliki cookies m.in. do celów statystycznych. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach przeglądarki.
Komunikacja z akcjonariuszami

Informacja dla Akcjonariuszy LUBASOHN HOLDING S.A.

o dematerializacji akcji

Zarząd LUBASOHN HOLDING S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „LSH S.A.”) informuje, iż wszczyna procedurę dotyczącą dematerializacji akcji Spółki w celu przekształcenia ich w formę zapisu elektronicznego.


Informacja o podpisaniu umowy o prowadzenie rejestru akcjonariuszy

W ramach ww. procedury w związku z obowiązkiem nałożonym na spółkę w art. 328[1] kodeksu spółek handlowych LSH S.A. zawarła umowę o prowadzenie rejestru akcjonariuszy z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski Spółką Akcyjną Oddział - Biuro Maklerskie w Warszawie (dalej jako "PKO BP BM") z siedzibą w Warszawie, adres ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000026438, NIP 525-000-77-38, kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 1 250 000 000 zł (dalej jako PKO BP BM).

Umowa o prowadzenie rejestru akcjonariuszy oznacza, że PKO BP BM będzie administratorem danych osobowych akcjonariuszy oraz że dane osobowe akcjonariuszy przetwarzane będą przez ten podmiot w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na podmiocie prowadzącym rejestr akcjonariuszy zgodnie z prawem i zawartą przez LSH S.A. z PKO BP BM umową o prowadzenie rejestru. Szczegółowa informacja o przetwarzania danych osobowych przez PKO BP BM zostanie opublikowana na stronie www LSH S.A. w zakładce komunikacja z akcjonariuszami.


Informacja o konieczności złożenia dokumentów akcji

Kolejnym etapem procedury jest złożenie dokumentów akcji do dnia 1 marca 2021 r. przez tych Akcjonariuszy, którzy posiadają niezdeponowane w Spółce papierowe dokumenty akcji. Zgodnie z prawem moc obowiązujących dokumentów akcji w formie materialnej, wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r.

Po tym dniu materialne dokumenty akcji nie będą już potwierdzały statusu akcjonariusza, tylko staną się dokumentami dowodowymi, niezbędnymi do aktualizacji elektronicznego rejestru Spółki prowadzonego przez Biuro Maklerskie PKO Banku Polskiego (dalej: „BM PKO BP”).


Podstawa prawna

Podstawą prawną procedury przymusowej dematerializacji akcji jest ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798, ze zm. z 2020 r. poz. 875), na podstawie której wprowadza się obowiązkową dematerializację wszystkich akcji Spółki.

Kontakt
Adres:
ul. Twarda 4/294,
00-105 Warszawa

Adres do korespondencji:
ul. Gen. K. Sosnkowskiego 71
05-300 Mińsk Mazowiecki
Sekretariat
Tel. 257 593 223
biuro@lshpl.com